UTHYRNINGSAVTAL

 

 

 

Mellan ägaren:      ________________________________________________________________________________________________

                             Namn                                                                                                                             Adress

 

                              _______________________________________________________________________________________________

 Postnr                                     Postadress                                                                                                       Telefon

 

och hyrestagaren:  ________________________________________________________________________________________________

                             Namn                                                         Personnr                                                                         Adress

                                                                        

________________________________________________________________________________________________

 Postnr                                     Postadress                                                                                                       Telefon

 

Gällande ponnyn:         ___________________________________________________________________________________________________________________

                             Namn                                                                                                                 Regnr                                                                              Kön                                            Född

 

                                            ___________________________________________________________________________________________________________________

Härstamning                         

 

1.        Ponnyn uthyres till en kostnad av_____________from________________tom______________________eller enligt överenskommelse

         parterna emellan.

        Avtalet kan därefter förlängas eller sägas upp med en ömsesidig uppsägningstid om 2 månader/_________________________________

 

2.        Ponnyn uthyres för start i ponnytrav/__________________men får efter överenskommelse med ägaren även

a)        starta i andra rid- eller körtävlingar

b)        användas i ponnyridnings/ridskoleverksamhet

 

3.        Hyrestagaren ansvarar för följande under uthyrningsperioden:

a)        ponnyns hälsa och skyddar den mot skador. Vid behov (skada/sjukdom) skall veterinär kontaktas och skador behandlas. Hyrestagaren står för eventuella kostnader upp till försäkringens självrisk. Hyrestagaren står också för ev. transportkostnader till veterinär resp djursjukhus. Ägaren skall hållas informerad. Skada berättigar ej till nedsatt hyra eller hemsändande av ponnyn.

b)        att hovvård sker med regelbunden verkning och vid behov skoning. Ponnyn verkades/skoddes senast den___________________

Om ponnyn överlämnas nyskodd, ska den också återlämnas nyskodd.

         c)      att avmaskning sker minst varje kvartal eller vid behov. Ponnyn avmaskades senast den_________med_____________________

d)        att ponnyn utfodras med kraftfoder efter behov och tillskott med vitaminer och mineraler samt bete alternativt stråfoder. Att ponnyn utfodras minst tre gånger om dagen. Ponnyn skall alltid ha tillgång till saltsten.

e)        att ponnyn tränas och förbereds noggrant innan tävling

f)        att ponnyn får daglig utevistelse

g)        Klipp ej man och svans!

h)       Ge ej godis direkt ur handen!

 

4.        Ägaren ansvarar för att giltig försäkring inklusive veterinärvård finns under uthyrningsperioden.

         Ägaren/hyrestagaren står för kostnaden för detta. Ponnyn är försäkrad genom __________________Ombud______________________

                                                                                                                       Bolag                                                           Namn                        

              __________________________Försäkringsnummer___________________________________

              Tel

 

5.        Ägaren/hyrestagaren står för transportkostnader vid hämtning resp återlämnandet av ponnyn

 

6.        Ägaren/hyrestagaren står för samtliga kostnader i samband med träning/tävling  (transporter, licenser, mätintyg, insatser, vaccinationer mm)samt erhåller även eventuella priser (prispengar, hederspriser, täcken mm). Intygen medföljer alltid ponnyn vid återlämnandet. Eventuella prisrosetter tillfaller hyrestagaren/ överlämnas till ägaren vid utlåningsperiodens slut.

 

7.        Ägaren äger rätt att omgående häva avtalet och hämta ponnyn om hyrestagaren uppenbart brister i sina förpliktelser enligt punkt 2-3 ovan. Vid vanvård har ägaren rätt att omedelbart återtaga ponnyn utan återbetalning av hyra och avkräva hyrestagaren ersättning som orsakats av vanvården.

 

8.        Med ponnyn följer

a)        ingen utrustning (förutom grimma)

b)        följande utrustning_________________________________________________________________________________________

 

         ________________________________________________________________________________________________________

         Hyrestagaren förpliktigas att väl vårda medföljande utrustning och eventuella skador repareras/ersätts med likvärdig.

 

9.        Ev. övriga överenskommelser____________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

10.     Detta avtal är skrivet i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

 

 

___________________________________________den________________________________

Ort                                                                                                                       Datum

 

 

_________________________________________________        _________________________________________________________

Ägare                                                                                                                  Hyrestagare