· Hästen skall ha minst en vilodag per vecka.                 · Hästen skall ha sällskap i hagen av minst en häst till.

· Det åligger hyrestagaren att låta vaccinera hästen i rätt tid och att maila foto på att detta är gjort till uthyraren.
  Nästa vaccination för ___________________  ska göras___________________.
  OBS! Detta datum får ej överskridas med mer än högst 21 dagar, sen måste man börja om med grundvaccinering som  
  sedan den 1/6 2019 är hela tre sprutor. Detta bekostas av hyrestagaren även om en eller flera utav sprutorna måste tas när
  hästen redan är återlämnad.  
  (Glöm inte att kolla om det är dags även för stelkrampsvaccin (tetanus) och inte bara hästinfluensan.)

· I god tid innan hästen återlämnas skall träckprov ha skickats in för analys och hästen skall vid behov avmaskas.
   Analyssvar skall vidarebefordras till uthyraren.

· Hästen kan ej sändas hem innan kontraktet gått ut. Om man av någon anledning inte vill ha kvar hästen, ska man
   tillsammans med ägaren försöka hitta en annan hyresvärd. Se även punkt 3 a) på omstående sida av detta kontrakt.

· I händelse av sjukdom/skada ska hyrestagaren ge hästägaren fullmakt att få ut journalkopior av behandlande veterinär.

· Om ni bokat häst och ångrar er, återfås ingen bokningsavgift. Övrig avgift återfås endast vid sjukdom mot läkarintyg.  
   Bokningsavgift och övrig avgift kan däremot överföras på annan hyrare, under förutsättning att denne godkännes av
   uthyraren
.

 

 

 

Hästen ______________________är preliminärbokad för din räkning den________________________.

För att bokningen ska gälla: Läs igenom kontraktet noga. Skriv under kontrakten och sänd ett
exemplar tillbaka till uthyraren. Det andra exemplaret behålls av hyrestagaren. Observera att
kontrakten skall skrivas under av en person över arton år, samt att personnummer skall vara ifyllt.

Sätt in bokningsavgiften____________på _______________bank,

kontonummer_________________________________snarast, dock senast den______________.

Resterande avgift____________ skall vara uthyraren tillhanda före den ______________. 

Vid internetbetalning skriv______________________________i meddelandefältet
.

Jag har noga läst igenom kontraktet och samtycker till vad däri står.

_________________________________________den_______/_________20___________.

 


_________________________________________
Namn